Антикорупційна програма Гетьманського національного природного парку на 2021 рік

Додаток № 1

Затверджено

Наказом № 2

від 30 грудня 2020 року

 

 

Антикорупційна програма

Гетьманського НПП на 2021 рік

 

РОЗДІЛ 1

Загальні положення.

 

1.1. Антикорупційна програма Гетьманського НПП далі - (Парк) на 2021 рік розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Положення про Гетьманський національний природний парк затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 31.08.2020 року № 80.

1.2. Положення антикорупційної програми поширюється на працівників Парку які пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.

1.3. Антикорупційні заходи скеровані на:

- запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);

- виявлення корупційних правопорушень, розкриття та розслідування корупційних правопорушень;

- мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

1.4. Терміни, які вживаються в даній антикорупційній програмі:

антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також не залежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція - використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

Уповноважений з питань запобігання корупції - особа, з числа працівників Гетьманського НПП на яку відповідно до положення про запобігання та виявлення корупції, покладено, в установленому порядку, повноваження щодо здійснення заходів по запобіганню та виявленню корупції.

 

РОЗДІЛ 2

Антикорупційні заходи.

 

2.1. Антикорупційні заходи, які проводить Гетьманським НПП під час здійснення своєї діяльності включають в себе:

- доведення до відома працівників та роз’яснення нормативно-правових актів що регулюють правовідносини пов’язані з протидією та запобіганню вчиненню корупційних діянь;

- перевірку працівників щодо виконання ними вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

- проведення роботи з профілактики вчинення корупційних діянь;

- здійснення заходів реагування у разі виявлення корупційного правопорушення

2.2. У своїй діяльності працівники Гетьманського НПП керуються посадовими інструкціями, положеннями, та нормами чинного законодавства України.

2.3. На працівників Гетьманського НПП поширюються обмеження, а саме:

- заборона вчиняти та брати участь у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Гетьманського НПП;

- утримання від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Гетьманського НПП;

- обов’язок невідкладно інформувати Уповноваженого з питань запобігання корупції (далі – Уповноважений ) або директора Гетьманського НПП (далі – Директор) про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Гетьманського НПП;

- невідкладно інформувати Уповноваженого або Директора про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками установи;

- невідкладно інформувати Уповноваженого або Директора про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

2.3.1. У разі надходження працівнику Гетьманського НПП пропозиції щодо надання йому неправомірної вигоди, такий працівник зобов’язаний відмовитись від її отримання, за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію, залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників, письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого або Директора.

2.3.2. У разі дарування працівнику Гетьманського НПП подарунку - грошових коштів або іншого майна, в тому числі у виді переваг, пільг, послуг, які надають безоплатно, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року, такий працівник зобов’язаний відмовитись від його отримання, якщо не пізніше ніж на наступний робочий день повідомити Уповноваженого.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

- даруються близькими особами;

- одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

2.4. Повідомлення Уповноваженому надається у вигляді службової записки, яку працівник оформляє самостійно та за його бажанням без реєстрації в журналі вихідної кореспонденції Гетьманського НПП.

2.4.1. У випадку неможливості здійснити повідомлення протягом вказаного терміну, таке повідомлення здійснюється відразу після усунення перешкод чи обставин, які унеможливлювали здійснити повідомлення протягом визначеного терміну.

 

РОЗДІЛ 3.

Норми професійної етики працівників.

 

3.1. Працівники Гетьманського НПП під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися посадових, робочих інструкцій, наказів, розпоряджень, вимог антикорупційного законодавства та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливим у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

3.2. Обмеження які поширюються на посадових та службових осіб, інших осіб, які виконують роботу та перебувають з Гетьманським НПП у трудових відносинах:

- заборона вчиняти та брати участь у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Гетьманського НПП;

- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Гетьманського НПП;

- невідкладно інформувати Уповноваженого або Директора про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Гетьманського НПП;

- невідкладно інформувати Уповноваженого або Директора про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;

- невідкладно інформувати Уповноваженого або Директора про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

 

РОЗДІЛ 4.

Права посадових та службових осіб Гетьманського НПП,

осіб, які виконують роботу та перебувають з Гетьманським НПП

у трудових відносинах та інших осіб.

 

4.1. Працівник Гетьманського НПП крім прав, наданих йому Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами та нормативно-правовими актами України, має право:

- відмовитись від виконання вказівки (розпорядження, наказу тощо) про вчинення корупційного діяння, отримання протиправної вигоди чи подарунку;

- бути переведений за власного згодою на інше місце роботи, у інший підрозділ, на посаду у випадку наявності вакантної посади, відповідності кваліфікаційним вимогам;

- отримання усної чи письмової консультації з питань застосування антикорупційних процедур пов’язаних з діяльністю Гетьманського НПП;

- на нерозголошення наданої ним конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, крім випадків, встановлених законом.

4.2. Уповноважений Гетьманського НПП має право:

1) отримувати від структурних підрозділів та відділів Гетьманського НПП, що належать до сфери управління інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед Директором питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

4.2.1. Уповноважений бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Гетьманському НПП з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

4.2.2. Уповноважений під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Гетьманського НПП, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

4.2.3. Уповноважений може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Гетьманським НПП, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішніх перевірок Гетьманського НПП в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

4.3. Уповноважений призначається наказом директора Гетьманського НПП. Уповноваженим може бути особа, яка: працює в Гетьманському НПП, має повну вищу освіту і яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.

4.3.1. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

- має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

- за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

- звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.

4.3.2. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи. У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов'язаний повідомити про це директора Гетьманського НПП з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

4.3.3. Уповноважений припиняє виконувати свої обов’язки у разі:

- припинення трудових відносин;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

- набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

- неможливості виконувати свої повноваження у зв’язку з несумісністю.

4.4. Завдання Уповноваженого визначаються його посадовою інструкцією, до яких обов’язково відносяться:

1) розробка та проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснення контролю за їх проведенням;

2) надання структурним підрозділам Гетьманського НПП, що належать до сфери управління та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових осіб, внесення їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Гетьманського НПП, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти керівника, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

5) веде облік посадових осіб та працівників, що притягувалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

6) взаємодіє з сектором з питань запобігання та протидії корупції апарату Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

7) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Гетьманського НПП до вчинення корупційних правопорушень;

4.5. Втручання у діяльність Уповноваженого під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

 

РОЗДІЛ 5.

Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів.

 

5.1. Оцінка результатів здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми, за необхідності, надається загальними зборами працівників Гетьманського НПП.

5.2. Прийняті, за необхідності, рішення або зауваження надані за результатом розгляду звіту про виконання антикорупційної програми Гетьманського НПП є обов’язковими до виконання працівниками та Уповноваженим Гетьманського НПП.

 

РОЗДІЛ 6.

Умови конфіденційності інформування Уповноваженого

про факти підбурення їх до вчинення

корупційного правопорушення.

 

6.1. Інформація яка надійшла до Уповноваженого про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень є конфіденційною, та може бути розголошена чи передана третім особам (апарат управління НПП Гетьманського правоохоронні органи чи ін.) виключно у передбачених законом випадках.

6.2. Особа у т.ч. Уповноважений, за протиправне розголошення конфіденційної інформації може бути притягнутий до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності за її розголошення відповідно до вимог чинного законодавства.

6.3. Заходи задля уникнення настання негативних наслідків, пов’язаних з розголошенням конфіденційної інформації.

6.4. З метою уникнення настання негативних наслідків, пов’язаних з розголошенням конфіденційної інформації у Гетьманському НПП згідно норм чинного законодавства України:

- працівник, який повідомив про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення може бути переведений за власною згодою на інше місце роботи;

- інші працівники Гетьманського НПП у тому числі посадові особи несуть персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, що їм стало відомо під час виконання покладених на них службових чи робочих обов’язків.

 

РОЗДІЛ 7.

Процедура інформування Уповноваженого працівниками про виникнення

реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок

врегулювання виявленого конфлікту інтересів.

 

7.1. Працівники Гетьманського НПП, при виникненні реального або потенційного конфлікту інтересів, повідомляють, не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися або повинні були дізнатися, про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів.

7.2. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється Уповноваженим за погодження із директором.

7.2.1. До зовнішньо врегулювання конфлікту інтересів можуть залучатись інші працівники Гетьманського НПП, у тому числі без повідомлення їх усіх обставин справи.

7.3. Заходи щодо вирішення конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій або прийняття рішень;

- обмеження доступу особи до певної інформації;

- перегляду обсягу службових повноважень особи;

- переведення особи на іншу посаду;

- звільнення особи.

7.4. Самостійне врегулювання конфлікту інтересів співробітниками Гетьманського НПП здійснюється шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих на це документів Уповноваженій особі.

7.5. З метою надання об’єктивної консультації. Уповноважений може звертатись за інформацією до інших працівників, підрозділів.

 

РОЗДІЛ 8.

Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми.

 

8.1. До працівників, які порушують положення антикорупційної програми Гетьманського НПП можуть застосовуватись дисциплінарні стягнення передбачені законодавством.

8.2. По кожному факту виявленого порушення положення антикорупційної програми Гетьманського НПП від працівника отримується пояснення, за необхідності – проводиться службове розслідування, з відповідним документальним оформлення, з залученням інших працівників парку.

8.3. При обранні виду стягнення враховуються ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, пояснення працівника, ставлення останнього до скоєного.

8.4. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і вручається працівникові під розписку, у випадку відмови від вручення складається акт за підписом працівників установи.

8.5. Працівники Гетьманського НПП, незалежно від займаної посади, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за дотримання вимог антикорупційного законодавства.

8.6. Директор та Уповноважений у випадку виявлення фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень вживають заходів щодо реагування, шляхом невідкладного повідомлення про вищевказані факти уповноважені державні органи.

 

РОЗДІЛ 9.

Порядок внесення змін до антикорупційної програми.

 

9.1.При виявленні недостатньо ефективних положень цієї антикорупційної програми або пов’язаних з нею антикорупційних заходів інформування уповноважених державних органів, або при зміні вимог чинного законодавства України у сфері антикорупційної політики Уповноважений, за погодженням з Директором організовує вироблення та реалізацію плану дій щодо перегляду і зміни цієї антикорупційної програми або антикорупційних заходів.

9.2.Антикорупційна програма та зміни до неї затверджуються директором Гетьманського, та вводяться в дію його наказом після доведення до відома положень Антикорупційної програми до працівників Гетьманського НПП.

 

В.о. директора                                                                                                                                                                                                                                                                                                      О.В. Яковенко