Функціональне зонування території та режим охорони

 

Витяг

 

з «Проекту організації території Гетьманського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів» затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.12.2013 року № 562. 

plan sm

5.2.3.  Режим використання, охорони та відтворення природних  ресурсів у межах функціональних зон

Гетьманський НПП входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворювання та використання.

Парк у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, іншими законами України,  підзаконними актами та “Положенням про Гетьманський НПП”.

Головними завданнями парку є:

-           збереження, покращення стану та відновлення природних і порушених екосистем, середовищ існування окремих видів та компонентів ландшафтів;

-           проведення моніторингу стану біорізноманіття та розвиток наукових досліджень;

-           задоволення потреб населення у різних видах рекреації;

-           впровадження екологічно чистих технологій та збалансоване використання природних ресурсів у господарській зоні;

-          здійснення еколого просвітницької діяльності, підвищення рівня інформування населення з питань збереження біорізноманіття;

-           активізації участі громадськості у справі збереження біологічного та ландшафтного біорізноманіття.

Для кожної з виділених на території Гетьманського НПП функціональних зон, з урахуванням її наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів, встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання.

Заповідна зона – призначена для збереження в природному стані типових або     унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх    компонентів, проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього природного середовища, розробка на їх основі природоохоронних рекомендацій, поширення екологічних знань, сприяння у підготовці наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища та заповідної справи. Вона має найвищий охоронний статус. На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить її цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси й об'єкти, в тому числі:

-       будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін домашніх тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків і гелікоптерів нижче 2 000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над його територією та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

-     геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів;

-           усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших видів рослин, квітів, плодів, насіння, очерету, збирання грибів, випасання худоби, вилов диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

-    мисливство, рибальство, інтродукція нових видів рослин та тварин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.

Для охорони, збереження та відтворення корінних природних комплексів, проведення наукових досліджень та виконання інших завдань у заповідній зоні дозволяється:

-           проведення наукових досліджень за темами, схваленими науково-технічною радою Парку та затвердженими у встановленому порядку;

-           збір колекційних та інших матеріалів, пов'язаних із веденням наукових досліджень, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних досліджень;

-           проведення екологічної освітньо-виховної роботи;

-           виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу – відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин та тварин, які зникають;

-     здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують природоохоронного режиму заповідної зони, спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Парком завдань;

Зона регульованої рекреації – в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць. У цій зоні дозволяється:

-           регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин із дотриманням природоохоронного та лісового законодавства;

-           обладнання туристських маршрутів та еколого-пізнавальних стежок, організація природоохоронної пропаганди, короткотривалі туристські екскурсії й відпочинок населення;

-           регулювання чисельності диких тварин до оптимальної шляхом відлову з наступним переселенням та селекційний відстріл у встановленому порядку;

-           в установленому порядку використання природних ресурсів для задоволення потреб  Парку та місцевих громад, у сінокосах, випасах та паливі в межах ліміту;

-           любительське і спортивне рибальство, згідно встановленого Проектом режиму, під наглядом  служби охорони Парку;

-      проведення усіх видів рубок догляду та санітарно-оздоровчих заходів, пов’язаних з збереженням цінних природних комплексів відповідно до Проекту організації території Гетьманського НПП;

На території зони регульованої рекреації забороняється :

-           рубки лісу головного користування, промислове рибальство, мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;

-           застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин та лісу;

-           будівництво та розташування будь яких промислових, господарських, житлових об'єктів та споруд, (вагончиків, причепів, тощо) не пов'язаних з діяльністю Парку;

-           розробка корисних копалин, кар'єрів, порушення ґрунтового покриву (випалювання, зняття родючого шару, розорювання, тощо);

-      проїзд та стоянка, поза межами доріг загального користування, всіх видів механізованого та гужового транспорту, крім службового транспорту Парку землекористувачів, перевіряючих, контролюючих органів та пожежних машин, поза межами спеціально відведених ділянок або не погоджених з адміністрацією Парку;

-        організація спортивних, культурних та туристських заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій, поза межами спеціально відведених ділянок або не погоджених з адміністрацією Парку;

-           розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями;

-           інші види діяльності, що порушують природні комплекси Гетьманського НПП або знижують природну екологічну чи рекреаційну цінність його території і можуть негативно вплинути на стан природних комплексів та об'єктів суміжної заповідної зони.

Зона стаціонарної рекреації – призначена для створення рекреаційно-аквато-ріальних, туристських та інших комплексів, передбачених цим Проектом, до складу яких входять пляжі, купальні, зупинки для човнів, стоянки для транспорту, готелі мотелі, кемпінги, музеї, виставки, дендропарки інші стаціонарні, тимчасові об’єкти (споруди) та інфраструктура обслуговування відвідувачів Гетьманського НПП. У цій зоні  дозволяється любительське і спортивне рибальство, утилітарна рекреація (збирання грибів, ягід, фото-мисливство тощо) під наглядом  служби охорони Парку.

На території цієї зони забороняється господарська та інша діяльність, яка суперечить цільовому призначенню цієї зони і порушує вимоги чинного законодавства.

В межах господарської зони проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань. Тут також знаходяться землі інших землевласників та користувачів, що включені до складу парку.

На території зони стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності НПП.

В тому числі:

-           влаштування літніх таборів с/г тварин та пташників;

-           застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин та лісу;

-           забруднення та засмічення території хімічними речовинами, паливно-мастильними матеріалами, побутовими відходами;

-           промислове рибальство, мисливство, промислова заготівля лікарських рослин, ягід та грибів;

-           будівництво та розташування будь яких промислових, господарських та житлових об'єктів та споруд не пов'язаних з діяльністю Парку;

-           розробка корисних копалин, кар'єрів, порушення ґрунтового покриву (випалювання, зняття родючого шару, розорювання, тощо);

-         проїзд та стоянка, поза межами доріг загального користування, всіх видів механізованого та гужового транспорту, крім службового транспорту землекористувачів, перевіряючих, контролюючих органів та пожежних машин, поза межами спеціально відведених ділянок або не погоджених з адміністрацією Парку;

-          організація спортивних, культурних та туристських заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій, поза межами спеціально відведених ділянок або не погоджених з адміністрацією Парку;

-           розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями;

-           порушення встановлених Проектом норм та правил любительського і спортив-ного рибальства;

-           здійснення всіх видів природокористувань без дозволів отриманих відповідно до вимог чинного законодавства в межах затверджених лімітів та їх недотри-мання;

-           інші види діяльності, що порушують природні комплекси Гетьманського НПП або знижують природну екологічну чи рекреаційну цінність його території.